Dostosuj wydruk

Informacje ogólne

Miejska Biblioteka Publiczna w Mrągowie od 1998 r. funkcjonuje strukturze organizacyjnej  Mrągowskiego Centrum Kultury (uchwała Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XLVIII/5/97 z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie połączenia Miejskiego Domu Kultury „Zodiak” i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wacława Gołowicza i utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury „Zodiak” ze zmianami/ od 1.01.2021 r. Mrągowskie Centrum Kultury. 

Do ustawowych zadań biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;
- prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej.

Biblioteka prowadzi również działalność o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, organizując spotkania autorskie z pisarzami, promocje książek, kiermasze, akcje głośnego czytania, konkursy, lekcje biblioteczne dla dzieci, wystawy i warsztaty fotograficzne. Biblioteka współtworzy bibliografię regionalną na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i współpracuje przy tworzeniu Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej. W swoich działaniach Biblioteka skupia wokół siebie lokalne środowiska literackie, Dyskusyjny Klub Książki oraz współpracuje ze stowarzyszeniami, organizacjami, bibliotekami gminnymi i szkołami. Biblioteka Miejska w Mrągowie włącza się w ogólnopolskie projekty: Tydzień Bibliotek, Mała Książka Wielki Człowiek, Dzień Bezpiecznego Internetu, Dni Bajki, Cała Polska czyta dzieciom, Narodowe Czytanie. Biblioteka promuje region, jego historię, gromadzi dokumenty życia społecznego. Biblioteka zapewnia dostęp do oprogramowania komputerowego, platform czytelniczych, m.in.: Legimi, Empik Go, Audioteka, Academica. 
Realizacja tych zadań odbywa się przy ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Utrzymywany jest kontakt z mrągowskimi przedszkolami, dla których organizowanych jest wiele przedsięwzięć animacyjnych, co później przekłada się na popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych. Wspólne przedsięwzięcia organizowane są z udziałem seniorów i przedstawicieli zawodów cieszących się zainteresowaniem wśród dzieci – strażak, policjant, leśnik. Dzięki pozyskiwaniu środków finansowych z Gminnych Programów Profilaktycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii realizowane są warsztaty fotograficzne, teatralne, plastyczne.

Biblioteka Miejska w Mrągowie, w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo i Powiatem Mrągowskim, realizuje od 2016 r. zadania biblioteki powiatowej, służąc doradztwem dla mniejszych bibliotek gminnych Powiatu Mrągowskiego.

Biblioteka w liczbach (dane za 2023 r.)
Dotacja podmiotowa przekazana przez Organizatora – 657085 zł
Środki finansowe pozyskane z innych źródeł – 44139 zł.  Łącznie budżet biblioteki  – 701224 zł
Zakup zbiorów bibliotecznych – 69955 zł, prasy – 14487 zł
Stan księgozbioru (książki i audiobooki) na 31.12.2023 r. – 43441. W 2023 r. zakupiono 2120 poz. (10,24 vol. w przeliczeniu na 100 mieszkańców)
Liczba użytkowników biblioteki – 2811
Liczba odwiedzin w bibliotece – 32467
Liczba wypożyczeń – 50299
 

Źródło:

Dodano: 2022.04.12

biblioteka.mragowo.pl